Akcenta top

Slovník pojmů


A B C  Č  D E F G H I J K
L M N O  R  S  T  U  V  Z 
 
 
 
A  

ADET

Asociace pro devizový trh - profesní sdružení předních nebankovních obchodníků s devizami v České republice.

Apreciace

Zhodnocení (posílení) kurzu jedné měny vůči ostatní v závislosti na situaci na devizovém trhu (nabídka a poptávka měny).

ARES

Administrativní Registr Ekonomických Subjektů – informační systém soustřeďující informace z různých registrů, který umožňuje vyhledávání mezi všemi ekonomickými subjekty registrovanými v České republice.

ASK

Cena, za kterou banka devizy prodává, tedy cena, kterou dealer požaduje při prodeji devizy jiné bance nebo klientovi.

Autentizace

Autentizace znamená ověření totožnosti Uživatele pomocí Autentizační SMS.

Autentizační SMS

Autentizační SMS znamená číselný kód sloužící k ověření totožnosti Uživatele v rámci používání  aplikace Online Broker (OLB). Autentizační SMS je zasílána Uživateli na číslo jeho mobilního telefonu uvedené ve smlouvě o vedení účtu. Jedná se o jednorázový kód, který nelze použít opakovaně a má omezenou dobu platnosti 5 minut. Autentizační kód je jedinečným identifikátorem Uživatele ve smyslu Zákona o platebním styku.

Avízo

Předání informací o očekávané příchozí úhradě společnosti AKCENTA CZ a.s. Slouží ke snadnějšímu přiřazení příchozí úhrady danému klientovi.

 
 

B

BEN

BEN je typ bankovních poplatků u devizových úhrad, při kterých příjemce platí všechny bankovní výlohy (i poplatky za odesílatele úhrady).

Bezhotovostní platební styk

Platební operace realizované bez přítomnosti hotovosti, převodem peněžních prostředků mezi bankovními účty zúčastněných subjektů.

Bezhotovostní obchod s cizí měnou

Bezhotovostní obchod s cizí měnouje nákup nebo prodej peněžních prostředků v české nebo cizí měně za peněžní prostředky v jiné měně, který se uskutečňuje bezhotovostním převodem peněžních prostředků z platebního účtu nebo na platební účet.

Béžová kniha

Je ukazatelem ekonomické aktivity v jednotlivých regionech USA a indikátorem budoucích rozhodnutí FOMC (Federal Open Market Committee, tj. Výbor pro operace na volném trhu) o vývoji monetární politiky. Obsahuje shrnutí diskusí o současných ekonomických podmínkách, vydává se osmkrát v roce – vždy v měsíci, kdy zasedá Americká centrální banka.

BIC

BIC - Mezinárodní identifikátor banky označovaný též jako SWIFT kód.

Bid

Cena, za kterou banka devizy nakupuje, resp. cena, kterou je kotující dealer ochoten při nákupu deviz od jiné banky nebo klienta zaplatit.

 
 

C

CERTIS

CERTIS je systém mezibankovního platebního styku České národní banky.

Clearing

Forma platebního styku, při níž banky (nebo jiné clearingové instituce) provádí započtení vzájemných pohledávek a závazků (vzniklých z vlastních operací a operací klientů). Klienti nestojí vůči sobě přímo jako dlužníci a věřitelé, a přesto jsou v rámci banky kompenzovány jejich závazky.

 
 

Č

Číslo účtu

Číslo účtu je číselná identifikace bankovního účtu

ČNB

Česká národní banka je ústřední bankou České republiky, která určuje a prosazuje vnitřní a vnější měnovou politiku, sleduje množství peněz v oběhu, vydává nové peníze, dohlíží na činnost obchodních bank, vede účty státního rozpočtu, spravuje měnové rezervy, obchoduje s cennými papíry, a to především státními, sleduje a analyzuje množství peněz v oběhu i vývoj všech makroekonomických veličin, má dohled nad devizovým trhem (tzn. devizovou činností).

 
 

D

Dealing limit

Služba v oblasti termínových obchodů, která klientům umožnuje uzavírat tyto obchody do určité výše bez nutnosti složení zálohy.

Den valuty

Den valuty je okamžik, ke kterému je platební transakce evidována pro potřeby výpočtu úroku z peněžních prostředků na platebním účtu.

Depreciace

Znehodnocení (oslabení) kurzu jedné měny vůči ostatní v závislosti na situaci na devizovém trhu (nabídka a poptávka měny).

Deriváty

Deriváty je společný název pro pevné termínové kontrakty a opční termínové kontrakty. Tržní hodnota takového pevného nebo opčního derivátového kontraktu je odvozena od tržní hodnoty podkladového (podléhajícího) aktiva (nástroje). Aktivem může být např. fyzická komodita, cenný papír včetně státního dluhopisu a akciového indexu nebo měna.

Devizová opce

Je smlouva, která kupujícímu (držiteli) opce (tzv. holder) zaručuje právo (nikoliv povinnost) koupit nebo prodat stanovené množství daných deviz za předem pevně stanovenou cenu k předem vymezenému budoucímu termínu. Zároveň zavazuje protistranu – vypisovatele opce (tzv. writer) – koupit nebo prodat devizy za tuto předem dohodnutou cenu.

Devizový dealer

Zaměstnanec banky nebo jiné finanční instituce obchodující s devizami. Nakupuje a prodává devizy na svůj účet (resp. svého zaměstnavatele). Při konverzi jedné měny do druhé dosahuje zisku z rozdílu kurzu deviza nákup a deviza prodej.

Devizový trh

Trh, na kterém se směňují národní měny a v rámci této směny se odvozují devizové kurzy.

Devizový účet

Účet vedený v cizí měně. Úroková míra, která se k němu vztahuje, se mezi jednotlivými měnami liší a míra zhodnocení prostředků na něm uložených se také liší od korunových účtů.

Devizy

Bezhotovostní formy cizích peněz.

Disponent

Disponent je fyzická osoba oprávněná k nakládání s účtem Klienta.

Doklad o vypořádání obchodu

Doklad o vypořádání obchodu potvrzuje průběh platební služby a parametry směny cizích měn. Doklad je odeslán plátci po odepsání peněžních prostředků z platebního účtu Platební instituce.

Dolar

Dolar je oficiální měna Spojených států amerických a měnová jednotka ve více než 30 zemích světa. Označuje se mezinárodním kódem USD. Jeden dolar se dělí na 100 centů.

 
 

E

ECB

Evropská centrální banka je ústřední bankou Hospodářské a měnové unie. Byla založena v roce 1998, sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem. Spolu s národními centrálními bankami států účastnících se Evropské měnové unie tvoří tzv. Evropský systém centrálních bank (ESCB). ESCB od 1.1. 1999 převzal odpovědnost za tvorbu měnové politiky v rámci EMU, provádí devizové operace ve vztahu k euro, drží a spravuje oficiální devizové rezervy členských států a zajišťuje funkci mezinárodních platebních systémů.

EHP

Evropský hospodářský prostor (EHP) byl vytvořen v roce 1994. Zahrnuje všechny členské státy Evropské unie a dále Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Další informace naleznete zde.

EURIBOR

The Euro Interbank Offered Rate – evropská mezibankovní nabídková sazba, úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na evropském mezibankovním trhu.

EURO

Společná evropská měna, kterou 1. ledna 1999 zavedlo jedenáct států Evropské unie. Euro je nyní oficiálním platidlem v 16 z 27 států EU. Mezinárodním kódem pro měnovou jednotku euro je zkratka EUR. Jedno euro se člení na 100 centů (eurocentů).

Eurodolary

Americké dolary vystupující v aktivních a pasivních operacích obchodních bank, jejichž sídlo je mimo měnové území Spojených států amerických. Důsledkem je, že eurodolar nepodléhá dohledu a regulaci centrálních bank zemí, kde se s eurodolary obchoduje. Aby transakce mohla být označena za euroměnovou, není rozhodující rezidentství původního věřitele ani rezidentství konečného dlužníka, ale umístění prostředníka. Tak například americký občan půjčuje prostředky americké bance v Londýně, která tyto prostředky půjčuje společnosti v USA – tato transakce je eurodolarovou operací. Naopak jestliže prostředky prochází americkou bankou, znamená to domácí dolarovou operaci.

 
 

F

Faktura

Listina, v níž dodavatel vyjadřuje peněžní nárok vůči odběrateli za dodané věci nebo za prokázané služby a práce (může se však jednat i o jiné obecné vyjádření peněžního nároku).

FED

Federální rezervní systém v USA, centrální banka USA.

FOREX

Forex  je zkratka pro  For eign  Ex change (anglicky směna cizích měn). Jde o mezinárodní obchodní systém pro směnu základních a vedlejších měnových párů, tedy o devizový trh, jehož střední kurzy se považují za oficiální světové kurzy. To je také známé jako Forex Trading, Currency Forex, Forex Exchange Market nebo dokonce FX.

Forwardové body (pipsy)

Procento zvýšení nebo snížení aktuálního směnného kurzu na základě změn úrokové míry na obou zúčastněných měnách. Zohledňují se v kurzu za každý měsíc trvání termínového obchodu. 

Forwardy

Nákup nebo prodej deviz za nyní pevně dohodnutý kurz s tím, že dodání a placení se uskuteční v dohodnutém termínu (nejdříve za dva dny, obvykle však mnohem později). Další informace najdete pod pojmem Termínové obchody.

Futures

Futures přestavuje stejně jako u forwardů závazek kupujícího koupit určité podléhající aktivum k určitému dni v budoucnosti za stanovenou cenu (realizační cena, exercise price) a závazek prodávajícího prodat dané aktivum za týchž podmínek. Na rozdíl od forwardů se však s futures obchoduje pouze na burzách (opční a termínové burzy), nikoli na trzích OTC (mimoburzovní trh) Podmínky kontraktu včetně standardizace aktiva podrobně stanoví burza, na které se s daným kontraktem obchoduje.

 
 

H

Hedging

Přímé zajišťování proti riziku, založené na spárování rozdílných toků – cílem je dosáhnout stavu, kdy se toky na aktivní straně kryjí s toky na pasivní straně.

Homebanking

Elektronický systém pro obsluhu bankovního účtu či provádění bankovních obchodů prostřednictvím vzdáleného přístupu z počítače uživatele.

Hrubý domácí produkt (HDP)

HDP je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území. Tento ukazatel se používá pro určování výkonnosti ekonomiky. Časovým obdobím bývá obvykle rok, ale HDP je zveřejňován také čtvrtletně.

 
 

I

IBAN

Mezinárodně standardizovaná forma čísla účtu pro zjednodušený platební styk v rámci členských států EU. Byla vytvořena v součinnosti s Evropským výborem pro bankovní standardy (European Committee for Banking Standards, ECBS). Umožňuje jednoznačnou identifikaci účtu, země a bankovní instituce příjemce úhrady v případě přeshraničních převodů.

Index průmyslové výroby

Index of Industrial Production (PPP) – předběžný odhad je zveřejňován asi dva týdny po skončení měsíce. Tento index zahrnuje výrobu, těžařství a veřejné služby. Tvoří zhruba ¼ HDP. Hodnota ukazatele narůstá s ekonomickým růstem a klesá s poklesem ekonomiky. Růst tohoto ukazatele znamená pozitivní impuls pro posilování měny v dané zemi.

Index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity

Consumer Sentiment – růst tohoto indexu je dán zejména silným ekonomickým růstem, růstem mezd, cen akcií a zvyšování životní úrovně. V poslední době reagují trhy poměrně silně na zveřejnění ukazatele nálady spotřebitelů. Negativní nálada signalizuje slabší ekonomiku a nízké úrokové sazby, a tato kombinace vede k poklesu hodnoty dolaru na devizovém trhu. Optimismus spotřebitelů naznačuje možný nárůst úrokových sazeb a zvýšenou poptávku po dolaru. Tento index je zveřejňován každý měsíc.

Index spotřebitelských cen

Consumer Price Index (CPI) – index spotřebitelských cen vyjadřuje vážený průměr cen z fixního koše zboží a služeb využívaných spotřebiteli. Měsíční změna indexu spotřebitelských cen představuje míru inflace. Vysoká inflace znamená negativní zprávu pro všechny trhy. Nižší míra inflace má za důsledek nárůst cen obligací, ceny akcií posilují, rovněž tak hodnota domácí měny.

Indexy výrobních cen

Producer Price Indexes (PPI) – indexy jsou vyhlašovány druhý týden v měsíci a odrážejí hodnoty měsíce předcházejícího. Pro hodnotu domácí měny na devizovém trhu a vysoký nárůst PPI je negativní zprávou. Sledují se indexy: dokončených výrobků – je považován za ukazatel inflace výrobních cen a je zároveň nejsledovanější z PPI, protože předznamenává vývoj inflace cen spotřebních výrobků;meziproduktů, dodávek a součástí – tento index bývá nestálejší než PPI hotových výrobků, proto je vhodnější sledovat dlouhodobý trend vývoje raději než jednotlivé meziměsíční změny. Změny tohoto indexu obvykle předznamenávají změny PPI hotových výrobků; surovin vstupujících do výroby – bývá v meziměsíčním porovnání rozkolísaný, ale dlouhodobý trend naznačuje hodnotu PPI meziproduktů a PPI hotových výrobků.

Inflace

Vyjadřuje průměrný meziroční růst cenové hladiny spotřebitelského koše. Vyjadřuje se v procentech. Často se používá jako automatické přizpůsobení cen ve smlouvách. V ČR je inflace definována přesně jako klouzavý průměr 12ti meziročních hodnot růstu indexu spotřebitelských cen.

Informace plátci

Informace plátci po přijetí příkazu k úhradě je potvrzení podmínek bezhotovostního obchodu s cizí měnou, sjednaného mezi Platební institucí a Klientem, které Platební instituce poskytne Klientovi neprodleně po přijetí příkazu k úhradě. Doklad obsahuje přesné a závazné instrukce pro Klienta k převodu peněžních prostředků na úhradu platební transakce, částku platební transakce v měně použité v příkazu k úhradě, údaj o úplatě, kterou je plátce povinen zaplatit poskytovateli za provedení platební transakce, a skládá-li se úplata z více samostatných položek, i rozpis těchto položek, použitý směnný kurz a částku platební transakce po směně měn a datum přijetí příkazu k úhradě.

Internetbanking

V širším smyslu využití internetu v bankovnictví, v užším smyslu skutečná realizace bankovních produktů a služeb prostřednictvím internetu.

Interní platební účet (IPÚ)

Interní platební účet (IPÚ) je nástroj pro realizaci odchozích a příchozích  zahraničních / tuzemských úhrad  a konverzi měn. Vhodný je především pro ty klienty, kteří přijímají úhrady v cizích měnách od svých obchodních partnerů a zároveň v nich svým obchodním partnerům platí své závazky.

IPÚ slouží:

  • k odesílání úhrad do zahraničí
  • k přijímání úhrad ze zahraničí
  • ke směně měn

Intervence centrální banky

Běžný termín používaný pro popis činnosti centrální banky, která se podílí na směnném trhu nakupováním a prodáváním měny za účelem jejího posílení nebo oslabení. Centrální banka obvykle zasahuje do směnného trhu za účelem podpory místního kurzu své země. Například pokud dolar oslabí více, než by si centrální banka přála, může prodat velké množství eur za americké dolary kvůli posílení dolaru.

Intervence nepřímá

Činnost, při které vláda ovlivňuje směnný kurz prostřednictvím úrokové, daňové, celní či dotační politiky.

Intervence přímá

Činnost, při které vláda (většinou prostřednictvím centrální banky) kupuje nebo prodává na devizovém trhu určitou měnu za účelem ovlivnění jejího směnného kurzu.

Intradenní volatilita

Kolísavost kurzu během dne.

 

J

Jedinečný identifikátor

Jedinečný identifikátor je kombinace písmen, číslic nebo symbolů, kterými se podle určení poskytovatele identifikuje uživatel nebo jeho účet při provádění platebních transakcí.

 
 

K

Komunikační kanál

Komunikační kanál je dohodnutý způsob výměny informací mezi Klientem a Platební institucí s cílem věrohodně zachytit sjednané podmínky nebo průběh realizace platební služby.

Konfirmace směnného obchodu

Písemné potvrzení objednávky směnného obchodu, který byl přednostně uzavřen telefonicky.

Konvertibilita (směnitelnost)

Vlastnost (atribut) měny, která je volně směnitelná za jinou měnu nebo zlato.

Konverze

Proces, při kterém je aktivum nebo pasivum, jehož cena je určena v jedné měně, vyměněno za aktivum nebo pasivum, jehož cena je určena v jiné měně.

Kotace

Konkrétní nabídka směnného kurzu.

Křížový směnný kurz (Cross Rate)

Běžný termín popisující hodnotu jedné zahraniční měny ve vztahu k jiné zahraniční měně ignorující místní měnu a její směnný kurz. 

Křížový kurz mezi dvěma měnami je takový kurz, který vzniká propočtem pomocí kurzů obou měn měnového páru vůči společné třetí měně. Např. kurz české koruny vůči britské libře CZK/GBP lze obdržet jako podíl kurzů jmenovaných dvou měn vůči euru, CZK/GBP = (CZK/EUR):(GBP/EUR).

Kurz nákup

Cena, za kterou banka nebo jiná finanční instituce devizy nakupuje, resp. cena, kterou je kotující dealer ochoten při nákupu deviz od jiné banky nebo klienta zaplatit.

Kurz prodej

Cena, za kterou banka nebo jiná finanční instituce devizy prodává, tedy cena, kterou dealer požaduje při prodeji devizy jiné bance nebo klientovi.

Kurzové riziko (měnové riziko)

Riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na měnové kurzy. Při uzavírání obchodů s cizí měnou (např. promptní, termínové) závisí riziko a možný zisk nebo případná ztráta na vývoji měnového kurzu; nepříznivý vývoj měnových kursů může negativně ovlivnit celkový výnos obchodu. Kurzové riziko lze řídit uzavřením termínového obchodu (viz forwardy).

Kurzové rozpětí

Rozdíl mezi kurzem nákupním, za který se kupují devizy a valuty, a kurzem prodejním, za který se prodávají devizy a valuty.

 
 
L

Leading Indicators

Leading Indicators (předstihové indikátory) - statistická data pomocí kterých je předpovídán budoucí ekonomický vývoj. Je to souhrn předstihových ekonomických ukazatelů zahrnující nové objednávky, požadavky nezaměstnaných, nabídku peněz, průměrný pracovní týden, stavební povolení a ceny akcií.

LIBID

London Interbank Bid Rate – zprávy o mezibankovní aktivitě a o euroměnové aktivitě se obvykle vztahují k LIBOR a LIBID.

LIBOR

London InterBank Offered Rate – londýnská mezibankovní nabídková sazba, úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na londýnském mezibankovním trhu.

 
 
M

Měnové (devizové) trhy

Jedná se o trhy dluhové, akciové nebo komoditní s tím, že nástroje jsou v cizích měnách, a dále o trh peněžních prostředků v různých měnách (tj. nákup peněžních prostředků jedné měny za prodej peněžních prostředků jiné měny).

Měnové riziko (kurzové riziko)

Riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na měnové kurzy. Při uzavírání obchodů s cizí měnou (např. promptní, termínové) závisí riziko a možný zisk nebo případná ztráta na vývoji měnového kurzu; nepříznivý vývoj měnových kursů může negativně ovlivnit celkový výnos obchodu. Kurzové riziko lze řídit uzavřením termínového obchodu (viz forwardy).

Měnový kurz

Cena měny vyjádřená v jednotkách jiné měny, též devizový kurz, směnný kurz.

MiFID

Směrnice o trzích finančních instrumentů (The Markets in Financial Instruments Directive). Jejím cílem je zejména zvýšení ochrany klientů, kterým jsou poskytovány investiční služby a zvýšení transparentnosti kapitálových trhů.

Míra inflace

Míra růstu agregátní cenové hladiny mezi dvěma obdobími (viz inflace).

 
 
N

Nabídka (Offer)

Cena, za kterou banka devizy prodává, tedy cena, kterou dealer požaduje při prodeji devizy jiné bance nebo klientovi.

Náhradní autentizace

Náhradní autentizace znamená ověření totožnosti Uživatele pomocí série doplňujících otázek, na které může znát odpověď pouze Uživatel.

Nezaměstnanost

Je zveřejňována čtvrtletně s výsledky za minulé čtvrtletí (květen – za 1. čtvrtletí, srpen – za 2. čtvrtletí, listopad – za 3. čtvrtletí, únor – za 4. čtvrtletí předchozího roku). Údaje jsou zveřejněny do 10. dne v příslušném měsíci. Dopad na vývoj kurzu zpravidla nemá.

Normální rychlost úhrady

Normální rychlost úhrady je charakterizována délkou vypořádání do 2 – 3 pracovních dnů.

 
 

O

Obchodní bilance

Obchodní bilance je součástí platební bilance a jedná se o saldo vývozu a dovozu zboží a služeb země. Česká republika je závislá na exportu, který je tahounem domácí ekonomiky, a proto je každá zmínka o něm velmi citlivě vnímána. Má úzkou návaznost na růst HDP.

Obchodník s cennými papíry

Obchodník s cennými papíry je právnická osoba, která svým zákazníkům zprostředkovává přístup ke kapitálovému trhu, tedy nakupuje a prodává cenné papíry. 

Provádí obchody s cennými papíry na účet svého zákazníka, čímž se liší od dealera, který provádí obchody na svůj účet. V České republice ho k tomu opravňuje zvláštní povolení ČNB. OCP poskytuje investiční služby dle zákona o cenných papírech.

OLB

OLB neboli On-line Broker je elektronický systém pro uzavírání devizových obchodů on-line prostřednictvím internetu.

On-line obchodování

On-line obchodování je okamžitý bezhotovostní převod peněžních prostředků.

Opce

Opce na rozdíl od forwardů, futures a swapů dává jejímu vlastníkovi právo, nikoli povinnost, k nákupu či prodeji určitého aktiva k určitému dni nebo po určitou dobu v budoucnosti za stanovenou cenu (realizační cena, exercise price, strike price). Prodávajícímu přináší opce závazek, prodat nebo koupit dané aktivum za týchž podmínek. Podmínky kontraktu jsou podrobně popsány ve smlouvě. S opcemi se obchoduje na trzích OTC (mimoburzovní trh) i na burzách. Podle druhu podléhajícího aktiva se opce dělí na opce na spotové aktivum (vlastník opce má přímo právo na nákup nebo prodej daného aktiva) a opce na futures (vlastník opce má právo na nákup nebo prodej daného aktiva prostřednictvím futures).

Order

Závazná objednávka, na základě které společnost automaticky zobchoduje pro klienta požadovanou měnu, pokud kurz na trhu dosáhne v dohodnutém čase úrovně požadované klientem.

Otevřená devizová pozice

Rozdíl mezi aktivy a pasivy v dané měně. Otevřená devizová pozice je spojena s kurzovým rizikem.

OUR

OUR je typ bankovních poplatků u devizových úhrad, kdy plátce hradí veškeré náklady na převod finančních prostředků.

 
 
P

Peněžní prostředky

Peněžní prostředky jsou bankovky, mince a bezhotovostní peněžní prostředky.

Peněžní ústav

Peněžní ústav znamená banka nebo jiná finanční instituce nebo pobočka zahraniční banky nebo jiné zahraniční finanční instituce oprávněná přijímat vklady od veřejnosti.

Pipsy (Forwardové body)

Procento zvýšení nebo snížení aktuálního směnného kurzu na základě změn úrokové míry obou zúčastněných zemí. Přičítají se za každý měsíc trvání termínového obchodu.

Plátce

Plátce je uživatel, z jehož platebního účtu mají být odepsány peněžní prostředky k provedení platební transakce nebo který dává k dispozici peněžní prostředky k provedení platební transakce.

Platební instituce

Platební instituce je právnická osoba, která je oprávněna poskytovat platební služby na základě povolení k činnosti platební instituce, které jí udělila Česká národní banka.

Platební titul

Platební titul je číselný identifikátor účelu peněžní úhrady zahraniční platby. Aktuální seznam platebních titulů je uveden v číselníku BA0030 České národní banky na internetové adrese http://www.cnb.cz.

Platební transakce

Platební transakcí je vložení peněžních prostředků na platební účet, výběr peněžních prostředků z platebního účtu nebo převod peněžních prostředků.

Platební účet

Platební účet je účet, který slouží k provádění platebních transakcí.

Poplatek

Poplatekje výše úplaty za provedení platebního příkazu, kterou je Klient povinen Platební instituci uhradit. Platební instituce je povinna Klienta předem informovat o výši poplatku.

Povinnost identifikace

V souladu se zákonem č . 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti je každá finanční instituce v rámci uzavírání směnných obchodů povinna provést identifikaci účastníků obchodu (osob i firem).

PRIBID

Prague Interbank Bid Rate – jeden z hlavních ukazatelů úvěrových trhů v důležitých finančních centrech je referenční úroková sazba, za kterou jsou banky ochotny nakoupit (vypůjčit si) depozita. Pro pražské finanční centrum se tato sazba nazývá PRIBID. Stanovují se z kotací referenční banky na trhu mezibankovních depozit včetně algoritmu stanovení PRIBID a PRIBOR.

PRIBOR

Prague Interbank Offered Rate – jeden z hlavních ukazatelů úvěrových trhů v důležitých finančních centrech je referenční úroková sazba, za kterou jsou banky ochotny prodat (půjčit) depozita. Pro pražské finanční centrum se tato sazba nazývá PRIBOR. Stanovují se z kotací refereční banky na trhu mezibankovních depozit včetně algoritmu stanovení PRIBID a PRIBOR.

Promptní obchod

Nákup nebo prodej deviz za kurz aktuální v daném okamžiku s tím, že dodání a placení se uskuteční nejpozději do dvou pracovních dní.

Příjemce

Příjemce je uživatel, na jehož platební účet mají být podle platebního příkazu připsány peněžní prostředky nebo jemuž mají být podle platebního příkazu peněžní prostředky dány k dispozici.

Příkaz k úhradě

Klient dává příkaz bance, aby z jeho účtu provedla platbu na bankovní účet příjemce.

 
 
R

Rámcová smlouva

Termín označující dohodu mezi společností AKCENTA CZ a.s. a jejími klienty, kteří chtějí uzavřít spolupráci v oblasti směny deviz a zahraničního platebního styku, opravňující Akcentu  přijímat od klientů příkazy k úhradě v souladu s povolením České národní banky k činnosti platební instituce. Rámcová smlouva ošetřuje všechny služby, které AKCENTA CZ a.s. nabízí.

Rating

Komplexní hodnocení kvality finanční instituce nezávislou agenturou. Ukazatel kvality a spolehlivosti instituce.

 

 

S

SEPA inkaso (SEPA Direct Debit – SDD)

SEPA inkaso (SEPA Direct Debit – SDD) je bezhotovostní inkaso v eurech prováděno z úhrady.

SEPA inkaso mezi podnikatelskými subjekty (SDD B2B) je přímé inkaso v měně EUR určené výhradně pro podnikatelské subjekty.

SEPA úhrady

SEPA úhrady jsou zjednodušené úhrady mezi členskými státy Evropské unie nebo jinými smluvními státy Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pro využití zjednodušené úhrady SEPA je plátce povinen uvést číslo platebního účtu příjemce ve formátu IBAN, SWIFT kód banky příjemce a lze je použít výhradně pro převod peněžních prostředků v měně EUR.

SEPA/SEPA úhrada

SEPA/SEPA úhrada je služby poskytovaná společností AKCENTA CZ.

SEPA/SEPA úhrada je každá úhrada, která splňuje následující náležitosti:

  • úhrada v EUR v rámci  EHP (EU+LICHT.+ISLAND+NORSKO)
  • musí obsahovat IBAN příjemce
  • musí obsahovat SWIFT banky příjemce
  • poplatky pouze s dispozicí SHA
  • nesmí být zvláštní požadavek na zpracování (např. URGENT)

SHA

SHA je typ bankovních poplatků u devizových úhrad, při kterých plátce platí poplatky za odeslání úhrady a příjemce platí poplatky za připsání úhrady na svůj účet, nejobvyklejší varianta.

Spekulace

Obchod nebo posloupnost obchodů, které jsou založeny na očekávaném zisku, jehož realizace je nejistá.

Spot

Nákup nebo prodej deviz za kurz aktuální v daném okamžiku s tím, že dodání a placení se uskuteční zpravidla do pěti pracovních dní.

Swap / swapový obchod

Je termínový obchod s cizími měnami. Pevně sjednaný obchod s cizími měnami, který je složen ze dvou částí, při kterém dochází k okamžitému nákupu nebo prodeji peněžních prostředků v jedné měně za určité množství peněžních prostředků v jiné měně, a následně k určitému smluvenému budoucímu pracovnímu dni k nákupu nebo prodeji peněžních prostředků v jedné měně za určité množství peněžních prostředků v jiné měně při swapovém kurzu dohodnutém v době uzavření daného obchodu;

SWIFT ( BIC)

SWIFT kód - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication(nebo též BIC kód ) slouží k identifikaci banky v mezibankovní elektronické komunikaci a provádění platebního styku. Tento celosvětový systém byl založen roku 1977. Jedná se o osmi až jedenáctimístný alfanumerický kód.

 
 

T

Termínové obchody

Prodej nebo nákup deviz k budoucímu sjednanému termínu na základě termínovaného kurzu, který je předem dohodnut při uzavírání kontraktu. Mezi termínované obchody řadíme operace typu forward, futures a opce. AKCENTA CZ nabízí tyto termínové obchody:

 

U

Urgentní úhrada

Urgentní úhrada je tzv. zrychlená zahraniční úhrada, tzn. úhrada, která odchází z banky plátce s termínem splatnosti (valutou) D+0 (v den podání Pokynu k odchozí devizové platební transakci). Přípis úhrady v bance příjemce záleží na valutárním datu příslušné banky. Pokyn k odchozí devizové platební transakci je nutné podat u plateb v EURECH a USD do 13:30 hod; ostatní měny do 9:30 hod. Podmínkou úhrady je předchozí připsání peněz na účet AKCENTA CZ.

 
 

V

Valuta vypořádání D+5 

Jedná se o složenou valutu skládající se z:

  • valuty D+1 - lhůty, ve které je Klient povinen převést peněžní prostředky k finančnímu krytí požadovaného Obchodu/Transakce na Vázaný platební účet)
  • valuty D+4 – lhůty, ve které je Společnost povinna, pokud jsou na Vázaném platebním účtu připsány peněžní prostředky k provedení Klientem požadovaného Obchodu/Transakce, provést Klientem požadovaný Obchod/Transakci

Valutový trh

Trh, na kterém jsou obchodovány valuty, tj. bankovky emisních bank. Důvodem těchto obchodů je především zahraniční turistika.

Valuty

Zahraniční měny ve formě bankovek, mincí nebo šeků.

Volatilita

Volatilita znamená rozkolísanost, nestálost např. cen, kurzů, sazeb.

Všeobecné obchodní podmínky

Upravují smluvní vztahy mezi klientem a společností AKCENTA CZ a.s. u všech poskytovaných produktů, které má klient sjednány. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy a jejich ustanovení má přednost před ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek.

 
 

Z

Zahraniční obchod

Tento údaj informuje o velikosti vývozu a dovozu za příslušné měsíce a tím vzniklé kladné či záporné saldo zahraničního obchodu. Zahraniční obchod je zveřejňován každý měsíc s dvouměsíčním zpožděním. Neposkytuje zpravidla výrazný impuls pro další posilování či oslabování koruny, ze střednědobého hlediska může mít ale jeho výše vliv na pohyb kurzu.

Zahraniční platba

Zahraniční platba je bezhotovostní převod peněžních prostředků v české i cizí měně do a ze zahraničí a v cizí měně mezi tuzemci i cizozemci v České republice, pokud není účet příjemce vedený u poskytovatele plátce (tj. pokud není platební účet plátce i příjemce vedený u stejné platební instituce).

Zajišťování

Fixací kurzu se klienti zajišťují proti jeho možnému nevýhodnému vývoji. Nákup nebo prodej deviz za nyní pevně dohodnutý kurz s tím, že dodání a placení se uskuteční v dohodnutém termínu (nejdříve za pět dní, obvykle však mnohem později). Více o termínových obchodech (forward) naleznete na stránce Termínové obchody.

AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností