Akcenta top

LEI

Proč musím mít LEI a k čemu slouží?

Povinnost mít LEI vyplývá z nařízení EMIR ( Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů). EMIR ukládá povinnost všem finančním i nefinančním protistranám oznamovat uzavření obchodů se všemi deriváty a jejich případných změn registrům obchodních údajů (ROU). Hlášení je nutno podat nejpozději v obchodní den následující po uzavření derivátu. Pro oznamování je nezbytné, aby každá právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající měla přidělen tzv. LEI, který identifikuje daný subjekt. Jedná se o jednoznačný 20-ti místní alfanumerický identifikátor, který umožňuje správný reporting obchodů s deriváty. Je přidělen dle standardu ISO 17442 „Financialo Services – Legal Entity Identifier (LEI)“. Každá osoba může mít přidělen právě jeden LEI a to celosvětově.

Jak žádám o LEI?

O přidělení LEI žádá každý subjekt(klient) jednotlivě a to prostřednictvím webového formuláře. Oprávněná osoba vyplní všechny povinné údaje příp. další nepovinné údaje prostřednictvím elektronického formuláře (dostupný zde: https://www.cdcp.cz/lei/sluzby-lei/ ).
 
Po odeslání údajů proběhne automatická kontrola zadaných údajů. Po úspěšném odeslání obdrží klient informaci, jak provést platbu za přidělení LEI vč. variabilního symbolu. Po zaplacení poplatku dojde k vystavení LEI v souladu s ISO 17442. Oprávněná osoba obdrží elektronicky informaci o přiděleném LEI a vystavenou fakturu za již zaplacenou platbu.

Prodloužení platnosti LEI

Platnost LEI je jeden rok. 4 týdny před vypršením platnosti obdrží klient informaci od CDCP o povinnosti zaplacení ročního poplatku. (obdrží další fakturu)

Poplatky

Přidělování LEI není výdělečná činnost a slouží pouze k pokrytí nákladů na provoz a implementaci. Je možné jej platit v měně CZK nebo EUR. Poplatek za přidělení je 1875 CZK (70 EUR). Roční poplatek za vedení je 1375 CZK (50 EUR). Změna údajů je zdarma. V případě nezaplacení poplatku bude LEI zneplatněno a nebude jej možné využívat k reportingu.

Kdo reportuje

Klient před podpisem smlouvy (RS IS) uvede, zda pověřuje/nepověřuje Společnost oznamováním údaje o uzavření, změně nebo ukončení Termínového obchodu, který s ní uzavřel, vůči ROU. (klient v RS zaškrtne EMIR ano/ne). Pro klienty je vždy výhodné, když za ně reporting provádí Společnost. Provádění reportingu Společností není zpoplatněno.

Za klienta reportuje Společnost (EMIR ano)

Toto pověření lze udělit výhradně ve vztahu ke všem Termínovým obchodům uzavřeným mezi Klientem a Společností od účinnosti pověření. Podrobnosti jsou uvedeny ve VOP. Klient LEI sdělí Společnosti při podpisu rámcové smlouvy (RS IS), nejpozději do 14ti dní po uzavření prvního termínového obchodu. Podmínkou pro uzavírání termínových obchodů je sdělení svého LEI Společnosti. Pokud klient pověří Společnost, aby za něj reportovala, a nesdělí své LEI, je klient vyzván k doplnění LEI. Pokud klient do 14 dní po uzavření prvního obchodu LEI nedodá, nejsou s ním uzavřeny další termínové obchody.

Klient si reportuje sám (EMIR ne)

Tím klient nedává souhlas k reportování obchodů Společností a reportuje si obchody sám. I v takovém případě klient je povinen LEI Společnosti sdělit. Klient je ale povinen obchody reportovat sám a to přímo ROU. Poplatky spojené s přímým reportingem jsou 3800 EUR (orientační částka) a to za registraci jako reportujícího subjektu. To klienta nezbavuje povinnosti zaregistrovat si LEI (viz. výše). Reporting je strukturovaná forma dle předem daných pravidel a je ve formátu CSV. Jde o velmi podrobnou tabulku, která obsahuje několik desítek sloupců.
AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností