Akcenta top

Zveřejňování Informací o totožnosti míst provádění a kvalitě provádění investičními podniky

AKCENTA je povinna v souladu s čl. 64-66 Nařízení 2017/565 dodržovat pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek. Cílem těchto pravidel je, aby každý jednotlivý pokyn klienta byl proveden v souladu s příslušnými pravidly pro provádění pokynů a dále aby bylo zajištěno soustavné provádění pokynů za skutečně nejlepších podmínek. Tato pravidla AKCENTA stanovuje jako společná pro všechny kategorie svých zákazníků (neprofesionální klienty, profesionální klienty a způsobilé protistrany).

Při posuzování plnění povinností best execution je nutné přihlédnout ke specifické povaze tohoto druhu obchodů, kdy produkty nabízené AKCENTOU (OTC deriváty) jsou nástroje, které se uzavírají na základě specifického individuálního požadavku zákazníka a fakticky nemají úplně přesný ekvivalent obchodovaný na RT, MOS či OOS. Převodním místem je sám obchodník s cennými papíry (AKCENTA) a další faktory, které jsou z hlediska best execution relevantní, jsou podřazeny tomu, že jsou předmětem individuální dohody mezi obchodníkem s cennými papíry a zákazníkem při sjednávání daného produktu. Pro nestandardizované OTC deriváty dále nařízení 2017/565 uvádí, že zahrnují jedinečný smluvní vztah zohledňující konkrétní specifické podmínky, v nichž se nachází zákazník a obchodník s cennými papíry (AKCENTA), nemusejí být pro účely best execution způsobu provedení plně srovnatelné s obchody, v nichž jde o akcie obchodované na RT, MOS či OOS. Vzhledem k tomu, že povinnost best execution platí pro všechny investiční nástroje, je také v případě produktů nabízených AKCENTOU nezbytné získat relevantní údaje o trhu s cílem ověřit, zda je cena nabídnutá zákazníkovi na mimoburzovním trhu korektní a zajišťuje splnění povinnosti obchodníka s cennými papíry provést pokyn za nejlepších podmínek. Tzn. obchodník (AKCENTA) kontroluje korektnost konkrétní ceny navržené zákazníkovi nejen podle jemu dostupných tržních dat, které použil pro odhad ceny sjednávaného produktu, ale také, pokud je to možné, porovnáním s podobnými či srovnatelnými produkty. Tržní konformita OTC derivátů sjednávaných se zákazníky je sledována předtím, než je příslušný kontrakt uzavřen.

Níže uvádíme kritéria pro zajištění nejlepších podmínek dle jejich relativní důležitosti sestupně.

Kritérium

Postup a význam kritéria

Pořadí důležitosti

Cena, které lze dosáhnout

V případě nákupu je rozhodující nejnižší cena, v případě prodeje je rozhodující nejvyšší cena. Kvalita ceny závisí na počtu účastníků trhu a aktuální nabídce a poptávce.

Pro porovnání konkrétní ceny AKCENTA využívá obchodní platformy některých bank (Raiffeisenbank, SAXO, Alior bank, Monex) a informační zdroje BLOOMBERG.

1

Kvalita (kredibilita) protistrany

AKCENTA v souladu s vlastními pravidly řízení rizik vyhodnocuje výběr protistran včetně vypořádání ve smyslu kvality poskytovaných služeb (sjednaných podmínek) , důvěryhodnosti, finanční stability

2

Rychlost, s jakou lze pokyn provést

Do rychlosti vypořádání se řadí i rychlost převodu mezi bankami

3

Objem požadovaného obchodu

Objem je zohledňován v souvislosti s podmínkami a limity protistrany

4

Objem poplatků účtovaných zákazníkovi

Převodním místem pro zákazníka je AKCENTA. Poplatky se řídí platným Sazebníkem anebo individuálním cenovým programem. Pro vyhodnocení protistrany není relevantní

--

Objem vlastních poplatků účtovaných zákazníkovi

Převodním místem pro zákazníka je AKCENTA. Poplatky za investiční nástroje účtované protistranou AKCENTA na zákazníky nepřenáší

--

V případě, že by existovalo pro jeden pokyn více protistran, postupuje AKCENTA podle výše uvedených kritérií od nejdůležitějšího směrem k méně významným. Pro konkrétní pokyn AKCENTA vždy zváží faktory pro provedení pokynu za nejlepších podmínek jako je cena (1), riziko protistrany (2) a rychlost (3) - podle těchto faktorů zvolí protistranu pro uzavření obchodu.

AKCENTA je povinna uveřejnit (na základě nařízení Komise EU 2017/576 ze dne 8.6.2016.) jednou ročně pro jednotlivé druhy investičních nástrojů 5 převodních míst, na kterých prováděla pokyny zákazníků, souhrn a závěry analýzy kvality provádění obchodů. Převodním místem pro zákazníka je AKCENTA.  Přiložené informace vychází z šablon obsažených v příloze II Nařízení 2017/576.

Vysvětlení pojmů
  • RT - Regulovaný trh
  • OOS - Organizovaný obchodní systém
  • MOS - Mnohostranný obchodní systém
  • OTC deriváty - Deriváty mohou být obchodovány pomocí OTC (Over the Counter) nebo na burzovním trhu. Nejvíce obchodů probíhá prostřednictvím OTC.
AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností